شرایط عمومی اعطای نمایندگی
شرایط عمومی اعطای نمایندگی

1- برخورداری از حسن شهرت در منطقه مورد نظر

2- برخورداری از تجربه و دانش کافی

3- برخورداری از شرایط محیطی و کاری مناسب

4- برخورداری از تجربه و دانش کافی

5- برخورداری از حسن شهرت در منطقه مورد نظر

6- برخورداری از شرایط محیطی و کاری مناسبجهت کسب اطلاعات بیشتر  در رابطه با شرایط اعطای نمایندگی، فرم درخواست نمایندگی را تکمیل نموده و سپس با واحد امور نمایندگان تماس حاصل نمایید.